Phòng khám PHCN Vĩnh Đức đã đề ra Sứ mệnh “Nâng thêm giá trị cho nhân viên”

Không chỉ chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn, Phòng khám PHCN Vĩnh Đức hiểu rõ rằng Giá trị của nhân viên được tăng thêm đồng nghĩa với chất lượng điều trị cho bệnh nhân sẽ tăng thêm. Phòng khám PHCN Vĩnh Đức đã đề ra Sứ mệnh “Nâng thêm giá trị cho nhân viên”, theo đó Phòng khám thường xuyên hàng tuần tổ chức các chương trình đào tạo huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ nhân viên.

Các buổi huấn luyện không chỉ mang lại nhiều kiến thức bổ ích thiết thực cho các nhân viên đang làm việc tại Phòng khám PHCN Vĩnh Đức mà còn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhân viên, giữa Lãnh đạo và nhân viên, từ đó nhân viên hiểu rằng mình là nhân tố trung tâm trong quá trình phát triển của Phòng khám.